Robotinė chirurgija

Robotinė chirurgija

Robotinė chirurgija, kuri pasaulyje egzistuoja jau 20 metų, yra mažai invazinės chirurgijos rūšis, kuomet visus chirurgo veiksmus per atstumą atkartoja robotinė chirurginė įranga.

Robotinės chirurgijos esmė – ypatingas atliekamų procedūrų tikslumas, ženkliai sumažinama klaidos tikimybė, efektyvesnis gydymas ir greitesnis pooperacinis gijimas.

Veiksniai, lemiantys šiuos robotinės chirurgijos privalumus:

  • ženkliai mažesnis chirurgo nuovargis, nei tradicinės operacijos metu - chirurgas ne kelias valandas įsitempęs stovi prie chirurginio stalo, bet patogiai sėdi kėdėje, atokiau nuo paciento;
  • pui­kus erdvinis, ypač didelės raiškos ope­ra­ci­nio lau­ko vaiz­das - chirurgas operacijos metu žiūri į kompiuterio ekrane ypatingai smarkiai priartintą ir išdidintą operacinio lauko vaizdą;
  • labai tikslūs operaciniai veiksmai, atliekami ro­bo­ti­niais inst­ru­men­tais, ku­rie val­do­mi nuo­to­li­niu bū­du iš val­dy­mo kon­so­lės, dėl ko su­ma­ži­na­ma bet ko­kia ran­kų pa­ša­li­nio ju­de­sio įta­ka pa­grin­di­niam ju­de­siui at­lik­ti.SENHANCE TRANSENTERIX
robotinė sistema

Sen­han­ce Tran­sen­te­rix“ ro­bo­ti­ne sis­te­ma galima atlikti bet kokias pilvo chirurgines, urologines bei ginekologines ir kitas operacijas. Šiuo metu naująja įranga Lietuvoje jau atlikta per 200 operacijų. 

Sen­han­ce Tran­sen­te­rixsis­te­ma ope­ruo­jan­tis gy­dy­to­jas ke­tu­rias ro­bo­to ran­kas val­do kom­piu­te­ri­ne kon­so­le, sė­dė­da­mas spe­cia­lio­je er­go­no­mi­nė­je kė­dė­je, kuri su­ma­ži­na nuo­var­gį, atliekant su­dė­tin­gas ope­ra­ci­jas.

Ši inovatyvi robotinė įranga pasižymi visiškai naujais, pasaulyje unikaliais tech­no­lo­gi­niais spren­di­mais:

  • paties chirurgo akies obuoliu valdoma ka­me­ra, ku­ri pa­de­da chi­rur­gui ypatingai gerai ma­ty­ti ope­ra­ci­nį lau­ką, pagerina operacijos tikslumą ir palengvina dar­bą tiek chi­rur­gui, tiek ir jo asis­ten­tui;
  • tak­ti­li­nis ju­ti­mas – operacijos metu chirurgui atsirėmus chi­rur­gi­niu inst­ru­men­tu į kie­tes­nį pa­vir­šių, tą jau­čia ir pa­ts chi­rur­gas, val­dy­da­mas ope­ra­ci­ją iš kom­piu­te­ri­nės chi­rur­gi­nės kon­so­lės.

Spe­cia­lūs inst­ru­men­tai, pri­tvir­tin­ti prie ro­bo­to ran­kų, lei­džia at­lik­ti pla­čios amp­li­tu­dės ju­de­sius, pa­di­din­tu vaiz­du su erd­vi­niu (3D) ma­ty­mu ap­rū­pin­ta sis­te­ma lei­džia at­lik­ti juos tiks­liau.


                                    Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nėje li­go­ni­nėje įdiegta „Sen­han­ce Tran­sen­te­rix robotinės chirurgijos sistema

Pil­vo chi­rur­gi­jo­je ro­bo­ti­ne įran­ga ga­li­ma at­lik­ti vi­sas ope­ra­ci­jas, li­te­ra­tū­ro­je gau­su duo­me­nų apie pla­tų jos pri­tai­ky­mą. Ka­dan­gi ro­bo­ti­nė įran­ga už­tik­ri­na pui­kų ope­ra­ci­nio lau­ko ma­ty­mą, ju­de­sių ir au­di­nių mo­bi­li­za­ci­jos tiks­lu­mą, di­džiau­sias pri­va­lu­mas yra at­lie­kant on­ko­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas, ypač tas, kur ša­li­nant or­ga­ną su na­vi­ku bei vi­sus ar­ti­mo­jo me­tas­ta­za­vi­mo au­di­nius – krau­ja­gys­li­nį ir lim­fa­ti­nį ba­sei­ną – yra su­dė­tin­ga ope­ra­ci­jos zo­ną pa­siek­ti at­vi­ros ar la­pa­ros­ko­pi­nės chi­rur­gi­jos me­tu.

Ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos įdie­gi­mas at­lie­kant gi­ne­ko­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas leidžia pasiekti es­mi­nį pro­ver­žį, gy­dant gi­ne­ko­lo­gi­nes li­gas ope­ra­ci­niu bū­du. Ši tech­no­lo­gi­ja tu­ri di­de­lių pri­va­lu­mų ly­gi­nant su „at­vi­ru“ ar en­dos­ko­pi­niu bū­du at­lie­ka­mas ope­ra­ci­jas – ma­žė­ja poo­pe­ra­ci­nių komp­li­ka­ci­jų, ge­res­ni svei­ki­mo re­zul­ta­tai. Ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja lei­džia leng­viau pa­siek­ti sun­kiau­siai priei­na­mas du­bens struk­tū­ras, at­lik­ti ra­di­ka­lias, bet kartu ma­žo­jo du­bens ner­vus ir ki­tus au­di­nius iš­sau­gan­čias ope­ra­ci­jas. Tai la­bai svar­bu ope­ruo­jant pa­cien­tes, ser­gan­čias gim­dos, gim­dos kak­le­lio vė­žiu. Be to, dėl sta­bi­lios vaiz­do ka­me­ros ir to, kad ją val­do pa­ts chi­rur­gas, dau­gia­pa­ko­pės ro­bo­ti­nės įran­gos sau­gu­mo sis­te­mos vi­sus veiks­mus ga­li­ma at­lik­ti pre­ci­ziš­kai tiks­liai ir kartu sau­giai li­go­nei. 

Robotinė chi­rur­gi­ja taip pat ypatingai efektyvi ope­ruo­jant pa­cien­tus, ser­gan­čius tie­sio­sios žar­nos, prostatos vė­žiu. Nauji kli­ni­ki­niai ty­ri­mai įro­dė, jog po ro­bo­ti­nių tie­sio­sios žar­nos vė­žio ope­ra­ci­jų pa­cien­tai gy­ve­na il­giau, yra di­des­nė pil­no pa­svei­ki­mo ti­ki­my­bė bei re­tes­ni li­gos re­ci­dy­vai. ­Ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­ja pa­de­da iš­sau­go­ti ma­žo­jo du­bens iner­va­ci­ją, dėl to šla­pi­ni­mo­si ar ly­ti­nės funk­ci­jos su­tri­ki­mai po ro­bo­ti­nių ope­ra­ci­jų, ly­gi­nant su ki­to­mis, yra re­tes­ni.

Uro­lo­gi­ja yra vie­na iš me­di­ci­nos sri­čių, ku­rio­je ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja pri­tai­ko­ma pla­čiau­siai. Ši chi­rur­gi­ja lei­džia efek­ty­viau pa­ša­lin­ti inks­tų aug­lius, at­lie­kant ne­frek­to­mi­ją ar da­li­nę inks­to re­zek­ci­ją, iš­sau­gant kaip ga­li­ma dau­giau svei­ko inks­to au­di­nio; at­lik­ti pie­lou­re­te­ri­nio seg­men­to plas­ti­ką, esant šla­pim­ta­kio pie­lou­re­te­ri­nio seg­men­to su­siau­rė­ji­mui ir iš­plės­tam inks­tui; ša­lin­ti šla­pim­ta­kio ak­me­nis, ku­rių ne­ga­li­ma ope­ruo­ti en­dos­ko­piš­kai; at­lik­ti šla­pi­mo pūs­lės ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jas dėl vė­žio (cis­top­ros­ta­tek­to­mi­jas). Ypač daž­nai ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja tai­ko­ma ra­di­ka­liam pro­sta­tos vė­žio gy­dy­mui.

Ro­bo­ti­ne ra­di­ka­lia pro­sta­tek­to­mi­ja ga­li­ma pa­siek­ti ge­res­nių vė­žio gy­dy­mo re­zul­ta­tų, efek­ty­viau ša­li­nant pik­ty­bi­nį su­si­rgi­mą, iš­sau­go­ti ner­vus ir krau­ja­gys­les dėl ge­res­nės tri­ma­tės vaiz­do ko­ky­bės ir priar­ti­ni­mo, naudojant lanks­čius, pla­čios amp­li­tu­dės inst­ru­men­tus. To­dėl šios in­ter­ven­ci­jos me­tu, ly­gi­nant su įpras­ta la­pa­ros­ko­pi­ne ar at­vi­ra pro­sta­tek­to­mi­ja, ma­žes­nis komp­li­ka­ci­jų daž­nis (nu­krau­ja­vi­mas, poo­pe­ra­ci­nis skaus­mas), di­des­nei da­liai pa­cien­tų iš­sau­go­ma erek­ci­ja, ge­res­nis šla­pi­mo su­lai­ky­mas. Vy­rai pra­lei­džia trum­pes­nį lai­ką li­go­ni­nė­je (hos­pi­ta­li­za­ci­jos lai­kas 2–3 die­nos) ir ga­li grei­čiau at­gau­ti nor­ma­lų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą – po 2–3 sa­vai­čių grįž­ti į dar­bą, spor­tuo­ti.

Sen­han­ce Tran­sen­te­rix ro­bo­ti­nės sis­te­mos taip pat yra ins­ta­liuo­tos Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Pran­cū­zi­jo­je, Belgijoje, Vo­kie­ti­jo­je, Ita­li­jo­je, Olan­di­jo­je, JAV, Ja­po­ni­jo­je, Kroa­ti­jo­je, Ka­zachs­ta­ne, Bal­ta­ru­si­jo­je, Maroke ir kitose šalyse.